Câu 07: Quan điểm của Đảng ta về chính sách XH

Câu 07: Quan điểm của Đảng ta về chính sách XH

Mọi chính sách - XH của Đảng đều phải hướng tới lợi ích của nhân dân

Ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và của Cách mạng Việt Nam Tổng Bí thư Nông Đức mạnh nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại đồng thời nhấn mạnh "gần 25 năm qua sự nghiệp đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Công cuộc đổi mới là cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc nhất trong thời kỳ mới".

Tổng Bí thư nêu rõ: Mục tiêu và nhiệm vụ lớn lao của Đảng Cộng sản Việt nam hiện nay là lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh đưa đất nước quá độ lên Chủ nghĩ xã hội. Lý tưởng và mục tiêu cao cả đó xuyên suốt toàn bộ hoạt động thực tiễn của Đảng và nhân dân ta. Mỗi chủ trương chính sách bước đi cụ thể đều hướng tới lợi ích của nhân dân của dân tộc và đất nước phấn đấu thực hiện để đưa nước ta vượt qua mọi thách thức vươn lên mạnh mẽ vững chắc thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2020 về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Càng những lúc khó khăn Đảng Nhà nước càng phải chăm lo tốt hơn mọi mặt của đời sống nhân dân chú trọng các chính sách xã hội những hộ nghèo và người nghèo làm cho mọi người dân dù ở vùng miền nào của đất nước cũng có cuộc sống ngày càng được cải thiện về vật chất an lành về tinh thần. Đề cập đến công tác xây dựng Đảng Tổng Bí thư khẳng định: Chúng ta quyết tâm xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức đoàn kết nhất trí gắn bó mật thiết với nhân dân có phương thức lãnh đạo khoa học có đội ngũ cán bộ Đảng viên đủ phẩm chất và năng lực xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Tổng Bí thư kêu gọi: "Năm 2010 có ý nghĩa quan trọng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Toàn Đảng toàn dân toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc mỗi người tham gia đóng góp trí tuệ công sức sáng kiến góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn thử thách ổn định và phát triển.