Câu 08: Một người cán bộ Đảng viên – công chức (Là cán bộ lãnh đạo - quản lý) sinh con thứ 03 đúng hay sai ?

Một số giải pháp

Thực trạng và đặc điểm nêu trên của dân số Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay đang đặt ra cho công tác dân số của nước ta nhiều cơ hội và thách thức mới. Để củng cố phát huy những thành tựu đã đạt được; đồng thời tiếp tục có được những thành công mới trong công tác dân số thời gian tới cần tập trung giải quyết một số vấn đề cốt yếu sau:

- Thực hiện tốt đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp - thôn thôn - nông dân trong giai đoạn mới bởi vì đa số dân cư nước ta hiện nay đang sinh sống ở nông thôn.

- Xây dựng và thực hiện chính sách dân số phải gắn liền với vấn đề đào tạo nguồn nhân lực giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân.

- Ưu tiên giải quyết vấn đề sức khỏe sinh sản nhất là sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Xây dựng và thực hiện chính sách di dân thống nhất vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa có tầm nhìn lâu dài; chủ động quy hoạch dân số tích cực kiểm soát và can thiệp điều tiết thực trạng di dân tự do tự phát đang diễn ra hiện nay.

- Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng các khu dân cư theo quy hoạch; đặc biệt đầu tư thích đáng cho việc bảo vệ môi trường nhằm góp phần bảo đảm phát triển bền vững.

- Công tác dân số hiện nay cần chuyển mạnh trọng tâm từ cách tiếp cận kế hoạch hóa gia đình sang chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Quan tâm hơn nữa và có chính sách mới về đời sống điều kiện sinh hoạt và dân số - sức khỏe sinh sản đối với những vùng di dân những khu công nghiệp khu chế xuất và khu đô thị mới...

Để thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược dân số Việt Nam thời gian tới trên cơ sở nhận diện thực trạng và những đặc trưng dân số nước ta hiện nay cùng với việc xây dựng và thực hiện một hệ thống chính sách dân số mới phù hợp và đồng bộ thì một vấn đề cấp thiết là cần kiện toàn ổn định và thống nhất bộ máy thực hiện công tác dân số chuyên trách theo mô hình tổ chức quản lý mới từ trung ương đến cơ sở. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để chúng ta có được những thành công mới về công tác dân số trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế./. 

 

Lỡ sinh con thứ ba đúng hay sai ? Vì sao ?

Theo chính sách hiện nay của Nhà nước ta là vận động mỗi gia đình chỉ nên có một đến hai con tuy nhiên cũng có một số trường hợp vì lý do nào đó mà lỡ... sinh con thứ ba. Vậy nếu lỡ sinh con thứ ba thì pháp luật có quy định biện pháp chế tài gì không?

Vì:

- Theo Pháp lệnh Dân số Nghị định số 104/2003-NĐ-CP ngày 16/9/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số và các văn bản pháp luật hiện hành không quy định chế tài hoặc biện pháp xử lý kỷ luật đối với người sinh con thứ ba trở lên. Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 và Điểm a Khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 104/2003/NĐ-CP nói trên thì mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có nghĩa vụ thực hiện quy mô gia đình ít con - có một hoặc hai con. Cũng tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 của nghị định này thì các cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế điều lệ hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện mục tiêu của chính sách dân số.

- Mới đây Nghị quyết Bộ Chính trị tiếp tục quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Trong đó: "...Huy động toàn xã hội tham gia công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cấp các ngành đoàn thể nhân dân đồng thời huy động các tổ chức xã hội và các thành phần kinh tế tích cực tham gia công tác này. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho mỗi gia đình mỗi người dân tự nguyện thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện đồng thời tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình coi đó là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ xem xét đề bạt đề cử cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo của các cơ quan Đảng cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị xã hội. Xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và chỉ thị số 50-CT/TW ngày 6/3/1995...".

Như vậy mặc dù pháp luật không quy định hình thức chế tài đối với người sinh con thứ ba nhưng theo tinh thần các văn bản trên thì "Xem việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ xem xét đề bạt đề cử cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo...".